Để thị trường thanh long phát triển tốt và bền vững, rất cần sự chung tay của 4 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp!